วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวจินตนา แว่นเซ่ง
ที่อยู่ 324 ม.8 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช 80350
e-mail: hahakai@hotmail.com
/hahakai53@gmail.com