วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สรุปการใช้โปรแกรม SPSS

สรุปการใช้โปรแกรม  SPSS

เปิดโปรแกรม SPSS คลิก Variable View ถ้าไม่ต้องการทศนิยม คลิก Decimals เป็น 0

กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิก Data View เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จใน Data View ไปที่ Transform คลิก compute คลิก Target Variable เพื่อหา Sum

หลังจากนั้นหาค่าเฉลี่ยโดยการ คลิก Analyze คลิก Descrip... St... Frequency คลิก Sex คลิก OK ผลเฉลี่ยก็จะปรากฎ ที่เหลือจะวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยก็สามารถcopy ได้

การหาค่า S.D. คลิก Analyze Descrip... St... คลิก Des... ดูค่า Descriptives ค่าสถิติที่นิยมใช 12/12/2553

2 ความคิดเห็น:

  1. ควรบอกรายละเอียดขั้ตอนและสรุปข้อมูล เช่น เพศ ข้อมูลค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน และภาพรวม

    ตอบลบ