วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4

ระบบบริหารโรงเรียน/นวัตกรรม

จุดเด่น
1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
2.  เน้นคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ
3.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน
4.  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์จำนวนเพียงพอต่อนักเรียน
5. มีการกระจายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน

จุดด้อย
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีน้อย
2. บุคลากรมีการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่น้อย

      สภาพการจัดการโดยทั่วไปในโรงเรียนใช้ระบบวงจร PDCA ในการบริหารจัดการเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้เกิดสูงสุดแก่หน่วยงาน และใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าเช่น ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรการบริหารจัดการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น